Västra Fågelviks kyrka
 
Kyrkan som hör till Västra Fågelviks församling ligger på en udde i sjön
Foxen.

Västra Fågelviks församling
Nordmarkens pastorat

Foto: Lars Brander
 
Västra Fågelviks kyrka uppfördes åren
1856 - 1859 efter ritningar av arkitekten 
Albert Törnsqvist.

Den nuvarande kyrkan ersatte en äldre
träkyrka. En medeltida kyrka har funnits
i socknen men det råder viss osäkerhet om dess läge. Den nya kyrkan ritades av
arkitekten Albert Törnqvist vid Överintendentsämbetet och den är orienterad i
nord-sydlig riktning.

Kyrkobyggnaden består av ett rektangulärt långhus med utbyggt kor i söder,
vidbyggd sakristia på långhusets östsida samt torn vid norra gaveln. Kyrkan är
uppförd i tidstypisk nyklassicistisk stil och är både ut- och invändigt välbevarad.

De vitputsade murarna kröns av ett profilerat listverk och genombryts av
rundbågiga portal- och fönsteröppningar. Kyrkorummet täcks av ett tredingstak.
Predikstolen och altarprydnaden är samtida med kyrkobyggnaden.

Bland inventarierna märks bland annat en dopfunt från 1100-talet med ett unikt
bevarat medeltida lock av trä, ett medeltida krucifix samt en kyrkklocka från
1200-talet helgad åt Jungfru Maria.

1994-1995 genomgick kyrkan en grundlig restaurering ifrån grunden. Vatten och
avlopp installerades samt handikapp WC. 2012 målades samtliga fönster.

Västra Fågelviks kyrka är en populär musikkyrka med sin fina akustik.
Bra orgel och flygel.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.